เส้นพระเกศา

เส้นพระเจ้า / เส้นพระเกศา แปลว่า เส้นผม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

เส้นพระเกศา แปลว่า เส้นผม

ใช้แก่

พระบรมราชินีนาถ ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เส้นเกศา แปลว่า เส้นผม

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements