ประกัปปาสิกพัสตร์

พระกัปปาสิกพัสตร์ แปลว่า ผ้าฝ้าย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements