พระสสุระ

พระสสุระ  แปลว่า พ่อตา

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

พระสัสสุระ  แปลว่า พ่อตา

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

advertisements