พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว / น้องสาว (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements