พระปิตุจฉา

พระปิตุจฉา แปลว่า ป้า (พี่สาวของพ่อ) / อา (น้องสาวของพ่อ)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements