ทรงพระปรีชา

ทรงพระปรีชา / ทรงพระปรีชาสามารถ แปลว่า สามารถ หรือ เก่ง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ทรงพระปรีชา / ทรงปรีชา แปลว่า สามารถ หรือ เก่ง

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements