สำราญพระราชหฤทัย

สำราญพระราชหฤทัย / สบายพระราชหฤทัย แปลว่า สบายใจ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำราญพระหฤทัย / สบายพระหฤทัย แปลว่า สบายใจ

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

สำราญพระทัย / สบายพระทัย แปลว่า สบายใจ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements