ซูบพระองค์

ซูบพระองค์ แปลว่า ผอม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements