ถอน

ถอน แปลว่า ยกกลับไป / เลื่อนออกไป (ของกินและของใช้)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements