ทรงพระอาเจียน

ทรงพระอาเจียน แปลว่า อาเจียน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ทรงอาเจียน แปลว่า อาเจียน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements