ออกพระโอษฐ์

ออกพระโอษฐ์ แปลว่า ออกปาก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements