พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ…เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า

ประทานพระวโรกาสให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ประทานพระอนุญาตให้นำ [คำนำหน้านาม (เช่น นาย/นาง/นางสาว ฯลฯ…) นามสกุล… ตำแหน่ง] เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตนำบุคคลเข้าพบ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements