พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า

ประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้า แปลว่า อนุญาตให้เข้าพบ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements