ถอน

ถอน แปลว่า ยกกลับไป / เลื่อนออกไป (ของกินและของใช้) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เชิญ

เชิญ แปลว่า ถือ หรือยก หรือนำไป (เช่น เชิญเครื่องราชูปโภค) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์

ตั้งเครื่อง

ตั้งเครื่อง / ทอดเครื่อง แปลว่า ตั้งของรับประทาน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ทอด

ทอด แปลว่า ตั้ง หรือ วาง (ของกินและของใช้) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า