ถวายพระกลด

ถวายพระกลด / อยู่งานพระกลด / กั้นพระกลด แปลว่า กั้นร่มให้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกาสะ

ทรงพระกาสะ / ทรงพระกรรสะ / ทรงไอ แปลว่า ไอ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทรงไอ แปลว่า ไอ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

เอาพระราชหฤทัยใส่

เอาพระราชหฤทัยใส่ แปลว่า เอาใจใส่ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอาพระทัยใส่ แปลว่า เอาใจใส่ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงพระราชอุตสาหะ

ทรงพระราชอุตสาหะ / ทรงพระอุตสาหะ แปลว่า อุตสาหะ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอุตสาหะ แปลว่า อุตสาหะ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สรงพระกระยาสนาน

สรงพระกระยาสนาน แปลว่า อาบน้ำ (ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ครบรอบสำคัญ), เมื่อเสด็จกลับจากการพระราชสงคราม, ในวันที่มีสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์

สรงน้ำ

สรงน้ำ / สรง แปลว่า อาบน้ำ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงพระอาเจียน

ทรงพระอาเจียน แปลว่า อาเจียน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทรงอาเจียน แปลว่า อาเจียน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า